Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane

są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

W związku z powyższym administrator Serwisu internetowego http://wielorybio.pl/, którym jest WieloryBio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Strzeszyn 122, 38-340 Biecz, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO informuje, że w obrębie Serwisu stosuje się następującą Politykę prywatności: 

               

               Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w Serwisie internetowym  http://wielorybio.pl/

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://wielorybio.pl/;

    2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji Konta w Sklepie internetowym, korzystania z Serwisu Internetowego, a także w razie dokonywania zakupów

bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera; 

    3. Właścicielem Sklepu internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest:

WieloryBio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Strzeszyn 122, 38-340 Biecz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894740, o kapitale zakładowym 5 000 zł., NIP 7382163198, REGON 388670501, adres e-mail: biuro@wielorybio.pl 

    4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem,

w szczególności z:                                        

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,       

c)  Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

§ 2

DEFINICJE

    1. Serwis internetowy/Sklep internetowy - strona internetowa dostępna pod adresem http://wielorybio.pl/ i wszelkie jej podstrony;

    2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu internetowego i podaje w jego ramach swoje dane osobowe;

    3. Konto - konto w Sklepie internetowym, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji 

    4. Newsletter - przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) informator

o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych na stronie Sklepu internetowego produktów;

§ 3

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przez nas przetwarzane:

    a) w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży - w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i następnie realizacji  tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

    b) w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez Administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania i w celach analitycznych - na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

    c) w pozostałych przypadkach (tj. założenie Konta klienta, w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem newslettera)

- na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

    2. W celu realizacji płatności w naszym Sklepie internetowym współpracujemy

z zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online

i przekazujemy dane Użytkowników wybranej przez nich (w procesie składania zamówienia) firmie obsługującej płatność. W celu wykonania umowy Administrator przekazuje również dane osobowe Użytkowników wybranej przez nich w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę zamówionych produktów. Dane osobowe Użytkowników będą ponadto przekazywane zaufanym podwykonawcom Administratora, np. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, kancelarii prawnej.

    3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie umowy, korzystanie z Serwisu internetowego, czy też otrzymanie wiadomości od nas;

    4. Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy i realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody.

§  4

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

    1. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ograniczenia

ich przetwarzania oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, w zależności od podstawy przetwarzania - do usunięcia danych, ich przenoszenia albo wycofania zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej wycofanie;

    2. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

    3. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony

na Administratora przez przepisy prawa. 

§ 5

TECHNICZNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

    1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i by chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa;

    2. Administrator przechowuje kopie bezpieczeństwa zawierające dane osobowe Użytkownika;

    3. Powierzone Administratorowi dane osobowe są składowane na serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione przez Administratora osoby;

    4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych

z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

§ 6

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o bezpośredni kontakt z administratorem danych wskazanym na wstępie niniejszej polityki prywatności: mailowo na adres: biuro@wielorybio.pl lub pisemnie:  WieloryBio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Strzeszyn 122, 38-340 Biecz

Produkt dodany do ulubionych