§ 1

Postanowienia wstępne 

    1. Sklep internetowy WieloryBio, dostępny pod adresem internetowym http://wielorybio.pl/ prowadzony jest przez WieloryBio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Strzeszyn 122, 38-340 Biecz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894740, o kapitale zakładowym 5 000 zł., NIP 7382163198, REGON 388670501;

    2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu;

    3. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego; 

    4. Sklep internetowy oferuje Produkty w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet. Produkty oferowane w Sklepie internetowym dostępne są w formie gotowych wyrobów;

    5. Szczegółowe informacje o poszczególnych Produktach znajdują się na Kartach produktu, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy;

    6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową: na adres wskazany w punkcie 1 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wielorybio.pl

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

    1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta; 

    2. Formularz zamówienia- graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

    3. Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system na stronie Sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe;

    4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pomocą Sklepu;

    5. Konsument  - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;

    6. Konto - konto w Sklepie internetowym, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji 

    7. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów; 

    8. Newsletter - przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych na stronie Sklepu internetowego Produktów;

    9. Produkt/towar - prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży; 

    10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

    11. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego Wielorybio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Strzeszyn 122, 38-340 Biecz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894740, o kapitale zakładowym 5 000 zł., NIP 7382163198, REGON 388670501;

    12. Rejestracja - wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego, dokonywane w celu założenia Konta;

    13. Sklep internetowy  - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość;

    14. Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://wielorybio.pl/ ;

    15. Umowa sprzedaży -  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego; 

    16. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,

z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

    17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

    • urządzenie końcowe (np. komputer, laptop) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

    • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

    • włączona obsługa plików cookies

§ 4

           Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

           w ramach prowadzonego sklepu internetowego

    1. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

    a) rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika;

    b) formularza zamówienia;

    c) newslettera;

    d) formularza kontaktowego;

    2. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat;

    3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi, wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt. 6,  a także przerwać proces składania zamówienia (formularz zamówienia). Klient może w szczególności odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej. 

§ 5

               Zasady korzystania ze sklepu internetowego

    1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta;

    2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta; 

    3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego; 

    4. Ceny podane na Konkretnych kartach produktu w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki; 

    5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena, o której mowa w punkcie poprzedzającym oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego (min. w zakładce "Dostawa") w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży;

    6. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby znajdujące się na Kartach produktu zdjęcia poszczególnych Produktów oferowanych w Sklepie internetowym odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory Produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Klienta, na którym zdjęcia są wyświetlane, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia także opis produktu. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą;

§ 6

Rejestracja i zakładanie Konta w Sklepie internetowym

    1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny. W tym celu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, adres wysyłki, numer telefonu

    2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak w szczególności: historia zamówień, lista ulubionych produktów, etc.

    3. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta na adres mailowy wskazany w § 1 pkt. 6 Regulaminu  żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto".

§ 7

Zasady składania zamówienia

    1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta; Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail;

    2. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku; 

    3. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów, płatności za nie, a także dokonuje wyboru rodzaju dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura VAT, W przypadku wyboru paragonu, klient zgadza się na wystawienie faktury do paragonu i na otrzymanie tej faktury do paragonu w formie elektronicznej.). Klient może zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 

    4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji Klient wypełnia Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybiera rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), a także dokonuje wyboru rodzaju dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura VAT). W przypadku wyboru faktury Klient wpisuje dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;  W przypadku wyboru paragonu, klient zgadza się na wystawienie faktury do paragonu i na otrzymanie tej faktury do paragonu w formie elektronicznej.

    5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem;

    6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia;

    7. Kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia wiedzy o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty;

    8. Opłacenie zamówienia następuje po wybraniu sposobu dokonania płatności i kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie". Płatność powinna zostać dokonana w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 

§ 8

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

    1. Po otrzymaniu przez Sklep internetowy zamówienia, złożonego w sposób określony powyżej i po dokonaniu jego weryfikacji, Sprzedawca każdorazowo wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia

do realizacji wraz z wszelkimi niezbędnymi danymi: min. terminem realizacji zamówienia, wskazaniem łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawieniem danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia; 

    2. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę, w sposób określony w punkcie poprzedzającym stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

    3. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji;

    4. Brak potwierdzenia przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin złożonego przez Klienta zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem Zamówienia (Klient nie jest związany złożoną przez niego ofertą);

    5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: 

       a) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu internetowego,

       b) utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu internetowego. 

    6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta podane są w sposób nieprawidłowy.

§ 9

Terminy i sposoby płatności

    1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za złożone Zamówienie: 

       a) przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy (przedpłata),

       b) za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata), 

       c) gotówką dostarczycielowi przesyłki z zamówionymi produktami przy odbiorze produktów (za pobraniem),

       d) płatność przy odbiorze osobistym. 

    2. W przypadku wyboru przez Klienta:  

       a) płatności przelewem, płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane

       b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

       c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru; 

    3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sprzedawca dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności. 

§ 10

Dostawa zamówionych Produktów

    1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Powyżej wskazany termin nie dotyczy Produktów umieszczonych w zakładce "Tortille" - Towary te wysyłane będą w każdy, będący dniem roboczym, wtorek. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy (tj. tortilli i produktów nie będących tortillami), termin dostawy ulega wydłużeniu do najbliższego, będącego dniem roboczym, wtorku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy po wcześniejszym poinformowaniu o tym Klienta (w sposób mailowy lub telefoniczny) i zaakceptowaniu nowego terminu dostawy przez Klienta;

    2. Koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia ponosi Klient;

    3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

    4. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski. Opłaty za dostawę produktów są podawane w trakcie składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia;

    5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów: 

       a) przesyłką kurierską,

       b) za pomocą paczkomatów InPost, 

       c) odbiór osobisty. 

    6. Czas realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust.1, wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności);

    7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

       a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

       b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, 

§ 11

Prawo odstąpienia od Umowy

    1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez przedsiębiorcę przysługuje tylko wtedy, gdy dana transakcja nie wiąże się w żaden sposób z zakresem wykonywanej przez niego działalności gospodarczej);

    2. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie;

    3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części;

    4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Strzeszyn 122, 38-340 Biecz, jak i na adres kontaktowy e-mail: sklep@wielorybio.pl lub przez złożenie oświadczenia przez Formularz kontaktowy na stronie internetowej Sprzedawcy 

    5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu;

    6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia

o odstąpieniu od Umowy;

    7. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia

o odstąpieniu na adres Sprzedawcy. Zwrotu dokonuje na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

    8. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą;

    9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów;

    10. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym; 

    11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności;

    12. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania. 

    13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów: 

       a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

       b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

       c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

       d) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

       e) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 

       f) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

§ 12

Reklamacja i jej warunki

    1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

    2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi ujęte w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. 

    3. Przed upływem wskazanego w pkt. 2 terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady, zgłaszając reklamację w dowolny sposób, pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika, w szczególności:

       • pisemnie na adres:  WieloryBIO Sp. z o.o., Strzeszyn 122, 38-340 Biecz, lub 

       • drogą elektroniczną na adres: sklep@wielorybio.pl 

    4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

       a) imię i nazwisko lub firmę kupującego, 

       b) adres zamieszkania/siedziby do korespondencji, 

       c) dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.), 

       d) dokładne oznaczenie reklamowanego towaru, 

       e) wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,

       f) żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),

       g) datę wniesienia i podpis składającego reklamację 

    5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji. Towar odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu 

    6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 

    5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 

    6. W sytuacji w której na konkretny Produkt została udzielona odrębna gwarancja producenta, informacja o niej, wraz z opisem, zawarta zostanie na Karcie produktu w Sklepie internetowym.

§ 13

Umowy zawierane z Przedsiębiorcami dokonującymi Zamówienia w celach zawodowych  (B2B)

    1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, którzy składają w Sklepie internetowym Zamówienie w celach zawodowych. 

    2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

    3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

    4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

    5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn. 

    6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

§ 14

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

    1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym, Konsument uprawniony jest do zwrócenia się o pomoc do:

       a) stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej - z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą  

       b) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej - z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

       c) powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów. 

    2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

    3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

               

§ 15

Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

    3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi drogą elektroniczną – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

    4.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

    5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021r

             

Załącznik Nr 1 

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

        Nazwa i adres przedsiębiorcy 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data zawarcia umowy: ...............................................................

Data odbioru:………………………………………..………………. 

……………………………………....................

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Produkt dodany do ulubionych